CHLOREK WAPNIA BEZWODNY CZDA/1kg/

  • obraz-005

CHLOREK WAPNIA BEZWODNY CZDA/1kg/

15.00 

10 w magazynie

Nazwa substancji : CHLOREK WAPNIA BEZWODNY
Wzór chemiczny : CaCl2
Numer CAS : 10043-52-4
Oznakowanie WE : 233-140-8
Numer indeksowy : 017-013-00-2
Numer rejestracji : 01-2119494219-28-xxxx

10 w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 4,5 – 8,5 (5% roztwór), 8 – 9 (35% roztwór)
Temperatura topnienia: 772ºC
Temperatura wrzenia: > 1600°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,15 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 740 g/l (20ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol , aceton, kwas octowy.