CHLOREK POTASU CZDA /1000g/

  • Obraz 155

CHLOREK POTASU CZDA /1000g/

19.00 

15 w magazynie

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : CHLOREK POTASU
Wzór chemiczny : KCl
Numer CAS : 7447-40-7
Numer WE : 231-211-8

15 w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 8,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 772°C
Temperatura wrzenia: 1413°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,987 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 330 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg