CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY CZDA/500g/

  • Obraz 052

CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY CZDA/500g/

11.00 

39 w magazynie

Nazwa substancji : CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY
Wzór chemiczny : MgCl2•6H2O
Numer CAS : 7791-18-6
Numer WE : 232-094-6

39 w magazynie

Opis produktu

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny do białego
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 – 7 (5% roztwór)
Temperatura topnienia: 118 °C
Temperatura wrzenia: 160 °C
Temperatura rozkładu: 135 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1640 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 0.55 kg